1. Hoạt động tần số, điều khiển trên bàn phím

 

Cài đặt:

 

  00-20 = 0 (tần số thay đổi bởi bàn phím)

 

  00-21 = 0 (hoạt động thay đổi bởi bàn phím)

 

  00-22 = 0 (dừng hăm)

 

  01-12 = 10 (thời gian tăng tốc 10s)

 

  01-13 = 10 (thời gian giảm tốc 10s)

 

Chú ư: thời gian tăng, giảm tốc cài đặt phụ thuộc vào đặc tính tải

 

Cai-dat-bien-tan-Delta

 

 

2. Hoạt động nút nhấn ngoài, thay đổi tần số trên

 

biến trở ngoài

 

Cài đặt:

 

  00-20 = 2 (tần số thay đổi bởi ngơ vào analog)

 

  00-21 = 1 (hoạt động bởi tín hiệu ngoài)

 

  03-00 = 1 (chọn AVI làm lệnh tần số)

 

  00-22 = 1 (dừng tự do)

 

  01-12 = 6 (thời gian tăng tốc 6s)

 

Chú ư: thời gian tăng, giảm tốc cài đặt phụ thuộc vào đặc tính tải

 

Cong-tac-ngoai-bien-tanbien-tro-ngoai-bien-tan

 

3. Hoạt động điều khiển ngoài, nhiều cấp tốc độ

 

Cài đặt:

 

  00-20 = 0 (chỉnh tần số Master bởi bàn phím)

 

 00-21 = 1 (hoạt động bởi tín hiệu ngoài)

 

  02-01 = 1 (lệnh tần số 1)

 

  02-02 = 1 (lệnh tần số 2)

 

  02-03 = 1 (lệnh tần số 3)

 

  02-04 = 1 (lệnh tần số 4)

 

dieu-khien-cap-toc-docac-buoc-toc-do

 

4. Hoạt động qua cổng truyền thông RS485

 

Cài đặt:

 

  00-20 = 1 (tần số thay đổi bởi truyền thông RS485)

 

  00-21 = 2 (hoạt động bởi truyền thông RS485)

 

  09-00 = 1 (địa chỉ thiết bị = 1)

 

  09-01 = 9.6 (tốc độ truyền thông 9600bps)

 

  09-04 = 2 (giao thức ASC II, 7, E, 1)  

 

Các thanh ghi liên quan: (thao khảo chương 12 – VFD2000 User Manual)

Chú ư:

 

  - Khi điều khiển truyền thông với máy tính cần thêm bộ chuyển đổi

 

 IFD6530 hoặc IFD6500

 

  - Giữa thiết bị Master Slaver phải khai báo cùng giao thức truyền thông

 

(09-01, 09-04)

 

truyen-thong-bien-tanthanh-ghi-truyen-thong

 

Nguồn dữ liệu: Pḥng kỹ thuật - Công Ty TNHH Tự Động Hóa I.S.C

Hotline: 090 984 1025