Bộ m ha tương đối 
E20S/E20HB Series 
20mm loại trục / lỗ gắn liền
E50S-C Series 
Ḅ mã hóa vòng quay 50mm loại ḱt ńi giắc cắm E50S-C Series
E58 Series 
Bộ m ha vng quay 58mm loại tương đối
E30S Series 
Bộ m ha vng quay tương đối loại trục đường knh 30mm
E50S Series 
Bộ m ha vng quay tương đối đường knh 50mm loại trục
E60H Series 
M ho vng quay tương đối đường knh 60mm loại lỗ
E68S Series 
Bộ m ha vng quay tương đối loại trục đường knh 68mm
E80H Series 
Bộ m ha vng quay tương đối loại lỗ đường knh 80mm
E100H Series 
M ho vng quay tương đối đường knh 100mm loại lỗ
ENA Series 
M ho vng quay tương đối loại c gi đỡ bn cạnh
ENC Series 
M ho vng quay loại bnh xe đo lường tương đối
ENH Series 
M ho vng quay tương đối loại tay quay
ENHP Series 
Bộ m ha vng quay tương đối loại quay tay cầm tay
E40 Series 
Bộ m ha vng quay tương đối Loại trục/ Loại lỗ/ Loại lỗ liền thn đường knh 40mm
E18 Series 
Bộ m ho vng quay tương đối loại trục đường knh 18mm
 Flexible coupling 
ERB Series 
Khớp nối đn hồi
 Bộ m ha tuyệt đối 
EPM50 Series 
Bộ m ha vng quay đa vng loại tuyệt đối
EP58 Series 
Bộ m ha vng quay 58mm loại tuyệt đối
EP50S Series 
M ho vng quay tuyệt đối đường knh 50mm loại trục
ENP Series 
Bộ m ho tuyệt đối loại trục đường knh 60mm